OFERTĂ MANAGERIALĂ 2016

 

A fost dezbătută și aprobată în Consiliul Profesoral din data de 14.09.2016 și în Consiliul de Administrație din data de 15.09.2016

PROCESUL EDUCATIV

            Procesul educativ-recuperator are o cazuistică bogată circumscrisă în special dizabilitati mintale moderate, severe, profunde, asociate tulburări de comportament sindrom Down, autism.

            Fiecare clasă, în funcție de tipul și gradul de handicap al copiilor/elevilor are un colectiv format din 4-6 elevi, clase unde sunt înscriși elevi cu debilitate mintală severă, profundă și asociată) si clase cu 8-12 elevi, clasele unde sunt înscriși elevi cu debilitate mintală moderată și ușoară. Centrul Școlar a beneficiat de un Proiect POSDRU, coordonat de către Consiliul Județean Neamț și a constat în reabilitarea și modernizarea tuturor spațiilor. Mobilierul școlii este nou în totalitate si este adaptat în funcție de vârsta copiilor/ elevilor. Școala este dotată cu utilități: apă curentă, gaze, încălzire centrală, conectare la internet. Spațiile școlii sunt igienizate și dotate corespunzător.

            Rezultatul acestor activități, reprezentat prin gradul ridicat de recuperare și integrare a elevilor în viața socială și profesională este datorat în mare măsură profesionalismului si dăruirii unor oameni devotați învățămantului special, de-a lungul unei îndelungate cariere profesionale.

Tip de deficienta: deficiente mintale si associate

 Nivel de invatamant:   Preșcolar/ Primar/Gimnazial

RESURSE UMANE:

Cadrele didactice sunt calificate iar calitatea muncii din instituţie se datorează şi faptului că există continuitate în desfăşurarea activităţilor, majoritatea fiind titulare.

                An de an, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, absolvenţii clasei a VIII-a sunt înscrişi în învăţământul profesional, unde îşi desăvârşesc pregătirea pentru viaţă şi îşi însuşesc o meserie.

           Situaţia integrării şcolare a absolventilor din acest an şcolar se prezintă astfel:

Anul şcolar 2013- 2014:

     – 15 absolvenţi înscrişi la C.S.E.I. Ştefan cel Mare

                – 1 absolvent la Colegiul Tehnic Forestier-Piatra-Neamţ

                –  1absolvent la Grup Şcolar “Dimitrie Leonida”

Anul şcolar 2014- 2015:

 • 12 absolvenţi înscrişi la C.S.E.I. Ştefan cel Mare

- 2 absolvenți la Colegiul Tehnic Forestier-Piatra-Neamţ

   –   1absolvent la Grup Şcolar Economic Administrativ.

Anul şcolar 2015- 2016:

     – 12 absolvenţi înscrişi la C.S.E.I. Ştefan cel Mare

                   – 2 absolvenți la Colegiul Tehnic Forestier-Piatra-Neamţ

                   – 4 absolvenți la Grup Şcolar “Dimitrie Leonida”

                  – 1 absolvent la Colegiul Tehnic “Gh.Cartianu”

                  – 1 absolvent la Liceul cu Program Sportiv -Ploiești

             Există o permanentă legătură cu aceşti absolvenţi, centrul nostru, oferind servicii de consiliere foştilor elevi, monitorizând activitatea lor în cadrul şcolilor de arte şi meserii.

             Rezultatele sunt mulţumitoare, iar aceşti copii îşi găsesc locul meritat în societate.

             Activitatea de perfecţionare la nivelul centrului şcolar este bogată şi eficientă, iar acest lucru e demonstrat numărul comisiilor metodice existente.

             Astfel :

 1. Comisia metodică a profesorilor psihopedagogi si educatoarelor – învăţământ preşcolar;
 2. Comisia metodică a diriginţilor de la clasele clasa pregătitoare – clasa a VIII-a;
 3. Comisia metodică a profesorilor de psihopedagogie de la clasa pregătitoare-clasa a VIII-a;
 4. Comisia metodică a educatorilor de la clasele clasa pregătitoare- clasa a VIII-a;
 5. Comisia metodică a Terapiei tulburărilor de limbaj;
 6. Comisia metodică a Terapiei complexe;
 7. Comisia metodică a cadrelor didactice de sprijin;
 8. Comisia metodică a instructorilor de educaţie.

             Tot în vederea perfecţionării cadrelor didactice, la nivelul şcolii s-a organizat un curs prin intermediul Casei Corpului Didactic, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ şi a Centrului  Educaţia 2000 +, Metode și instrumente ZEP.

             Cursul s-a numit « Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice şi conferinţe despre „Problematica coplilui şi adolescentului cu autism”.

                 Eficienţa cursului s-a observat în cadrul comisiilor metodice, unde colegii noştri au aplicat metode moderne şi adecvate programului educaţional şi terapeutic desfăşurat cu elevii.

                 În anii şcolari trecuţi, toate cadrele didactice au participat la cursurile de formare de Consiliere şi orientare pentru a utiliza noi strategii de lucru în activitatea de dirigenţie.

                 În mod frecvent cadrele didactice de la noi din unitate participă la cursuri de perfecţionare organizate de I.S.J. Neamţ sau C.C.D.

             Activitatea educativă este complexă şi diversificată, fapt ce poate fi argumentat prin numărul mare de cercuri aplicative, existent in centru (22) :

 • Cercul de amenajări interioare “Casa mea”;
 • Cercul –Grup vocal;
 • Cercul de “ Dans modern” ;
 • Cercul de ecologie;
 • Cercul  “Micii păpuşari “ 
 • Cercul “Micul cetăţean” ;
 • Cercul de educaţie rutieră;
 • Cercul de religie ;
 • Cercul aplicativ „Creaţia-har divin”
 • Cercul de menaj ;
 • Cercul de educaţie pentru sănătate;
 • Cercul de informatică.
 • Cercul „Ne pregătim pentru viaţă”
 • Cercul “Basmul artizanului”
 • Cercul “Micii pompieri“
 • Cercul “Ce pot face două mâini dibace”
 • Cercul „Piticul şi calculatorul”
 • Cercul „Magia hârtiei”
 • Cercul „Micii sanitari”
 • Cercul „În lumea poveştilor”
 • Cercul de turism
 • Cercul de amenajări exterioare”

 

 

Deasemeni, elevii unițății sunt implicați în activități de parteneriat cu diverse intituții școlare și instituții din comunitateastfel:

 • Parteneriat cu Biblioteca G.T.Kirileanu-Piatra-Neamț
 • Parteneriat cu Casa Corpului Didactic Neamț
 • Liceul de Artă Victor Brauner-Piatra-Neamț
 • Colegiul Național Gh.Asachi-Piatra-Neamț
 • Colegiul Național C.Hogaș-Piatra-Neamț
 • Colegiul Național P.Rareș-Piatra-Neamț
 • Liceul Comercial Spiru Haret-Piatra-Neamț
 • Colegiul Tehnic de Transporturi-Piatra-Neamț
 • Liceul Tehnologic Economic-Administrativ-Piatra-Neamț
 • Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida
 • Palatul Copiilor Piatra-Neamț
 • Librăria Diverta
 • Direcția pentru Sport Neamț
 • Fundația Univers Plus
 • Centrul de zi Silvia
 • Asociația Luceafărul
 • C.Getro SRL

Parteneriatele stabilite au contribuit  adaptarea socială stabilirea de relații cu elevii din comunitate, la familiarizarea elevilor noştri cu viitoarea meserie şi chiar au început să-şi formeze deprinderi practice.

STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ

 • în anul şcolar 2016 -2017

    Populaţia şcolară: elevi cu cerinţe educative speciale (deficienţe de intelect moderate, grave şi asociate)

 • număr de elevi: 137
 • interni: 64
 • regim de zi:73

Provenienţă: mediu urban şi rural

 • număr de clase:
 • 2 grupe învăţământ preşcolar
 • 15 clase:

                      – 6 clase învăţământ primar

     – 9 clase învăţământ gimnazial

III. ANALIZA DE NEVOI:

Anul şcolar 2016-2017

            1) informaţii de tip cantitativ

                        – populaţie şcolară: – nr.elevi – 137

                                               /regim intern: 64

                                               / regim de zi: 73

      / rata de promovabilitate – 98%

      / ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune – 51%

      Resurse umane:    

             De recuperarea, reabilitarea,  instruirea, educarea şi asigurarea condiţiilor de viaţă optime, se ocupă un colectiv compus din:

 • cadre didactice

-   4 educatoare ;                                                                                                                                                                                                  –   9  profesor-educatori;

-   6 învăţători-educatori;

-  14 prof. de psihopedagogie specială;

-   8 logopezi;

-   7 prof. de predare;

-   12 prof. de sprijin;

-   2 învăţător de sprijin;

 – 1 psiholog;

 – 1 prof. de kinetoterapie.

 • personal didactic auxiliar : 31

Din care

- instructori de educaţie : 6,5

- asistent social: 1

- secretar: 1

- personal medical şi de supraveghere: 22,50

- personal nedidactic: 25

             Îmbucurător este faptul că avem un număr de cadre didactice cu gradul I  şi în acelaşi timp un număr mare de specialişti tineri care se pregătesc să preia ştafeta şi să eficientizeze permanent procesul de compensare a elevului/copilului cu cerinţe educative speciale.

             Activitatea personalului didactic este susţinută de personalul administrativ-gospodăresc, care este permanent preocupat să asigure condiţii de confort şi securitate elevilor în şcoală şi internat.

 Personal didactic

 • cadre didactice – 63
 • cadre didactice calificate: 63
 • cadre didactice titulare, cu gradul I – 28
 • cadre didactice ce participă la cursuri de perfecţionare: 32
 • Resurse materiale
  • spaţii şcolare

                                               din care:

 • săli de grădiniţă – 2
 • săli de clasă – 15
 • cabinete pentru terapia tulburărilor de limbaj, dotate corespunzător – 5
 • cabinet psihologic – 1
 • cabinet de kinetoterapie -1
 • cabinet de informare şi documentare – 1
 • ateliere şcolare (cusături, sculptură) – 2
 • sală cu calculatoare – 1
 • cluburi destinate petrecerii timpului liber al copiilor /elevilor – 5
 • capelă – 1
 • bibliotecă cu sală de lectură şi  sală cu calculatoare  – 1
 • Cabinete AEL- 2
 • sală de sport – 2
 • teren de sport- 1
 • spaţiu de joacă amenajat corespunzător – 1
 • Resurse financiare:

Aceste resurse vin de la buget, prin intermediul Consiliului Judeţean Neamţ. Cu ocazia anumitor evenimente am beneficiat de resurse extrabugetare de la anumiţi sponsori de la agenţii economici: S.C.Grand Hotel Ceahlău, S.C. Kober etc.

Echipamente:

 • 60 calculatoare
 • 10 imprimante
 • 1 scanner
 • 3 videoproiectoare
 • 3 laptopuri
 • 1 video
 • 6 copiatoare
 • 30 televizoare
 • staţie audio
 • 4 radio cu CD
 • 1 orgă
 • echipamente sală de kinetoterapie
 • 1 sistem audio performante

2) informaţii de tip cantitativ

            Majoritatea elevilor provin din medii dezavantajate, familii cu probleme sociale, cu un nivel de educaţie scăzut sau din centrele de plasament (o parte din ei fiind orfani sau abandonaţi de părinţi la naştere, ceea ce face ca aceştia să nu-şi cunoască familia). Acolo unde există familia, centrul şcolar, prin efortul cadrelor didactice încearcă să dezvolte o relaţie pozitivă care să ducă la recuperarea, dezvoltarea şi integrarea şcolară şi socială a elevilor cu cerinţe educative speciale.

            Calitatea personalului didactic se reflectă în activitatea de recuperare (progresele înregistrate de elevi), în activitatea extracurriculară (multitudinea de cercuri aplicative -22), în activităţile cultural-artistice şi sportive (diplome şi medalii obţinute la nenumărate concursuri).

            Cadrele didactice demonstrează permanent o foarte bună pregătire profesională şi metodică, existând un interes general pentru perfecţionare şi progres.

             Relaţiile în cadrul colectivului sunt deschise, bazate pe o bună comunicare şi cooperare.

            Managementul este transparent şi deschis – directorul împreună cu o echipă de cadre didactice abilitate prin participarea la cursuri de perfecţionare au iniţiat şi dezvoltat activităţi (au stabilit relaţii) de parteneriat cu unităţi şcolare şi cu alte instituţii publice.

3) cultura organizaţională

 • Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarismul, cooperarea, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copiii cu cerinţe educative speciale, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, toleranţă, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de individualism, competiţie, rutină, conservatorism, automulţumire.
 • Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul Intern care cuprinde norme atât privind activitatea elevilor, cât şi activitatea cadrelor didactice.
 • În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.
 • Directorul este deschis şi ascultă sugestiile colegilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină în punerea în practică a iniţiativelor.

                  Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv – educativă şi în conduita cadrelor didactice.

Analiza diagnostic:

 • Şcoala îşi desfăşoară activitate didactică conform Planului – cadru de învăţământ pentru clasele/grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe moderate şi deficienţe grave, severe, profunde sau asociate, aprobat prin ordinul nr. 4927 şi 4927 din 08.09.2005.
 • Încadrarea şcolii cu personal didactic calificat, specializat în lucrul cu copiii cu cerinţe educative speciale.
 • Şcoala dispune de o bază materială adecvată nevoilor de dezvoltare-recuperare a copiilor.
 • Şcoala colaborează şi răspunde nevoilor de evaluare psihologică, consiliere şi adaptare curriculară solicitate de şcolile de masă.
 1. ANALIZA P.E.S.T.E.L.
 1. Contextul politic

Politica educaţională naţională, dar și cea locală, favorizează școlarizarea copiilor cu C.E.S., prin politici educaţionale de tip incluziv, atât în unitățle școlare specializate, cât și în învăţământul public.

 1. Contextul economic

Pentru școlarizarea acestor copii, există resurse economice suficiente atât din partea instituţiilor statului, abilitate în protecţia copiilor cu nevoi speciale, cât și din alte surse (organizaţii nonguvernamentale, fundaţii, sponsorizări, donaţii etc.), care să asigure conform Legii Educaţiei Naţionale, școlarizarea gratuită a acestora. Chiar dacă, aparent, costurile sunt mari, eforturile financiare vor fi răsplătite prin integrarea socială odată cu absolvirea ultimului stadiu, respectiv profesionalizarea în învăţământul profesional special

 1. Contextul social

Localitatea Piatra-Neamț și comunele limitrofe se află în prezent într-o stare economică de subdezvoltare cronică, astfel încât familiile unora dintre copii sunt lipsite de mijloace materiale și educaţionale, ceea ce conduce la stoparea accesului copiilor cu nevoi speciale la insrucţie și educaţie.

Posibilitatea de a avea șanse egale sub acest raport cu copiii din învăţământul de masă nu poate deveni realitate decât printr-o corectă înţelegere și aplicare a legislaţiei existente.

 1. Contextul tehnologic

În localitate există instituţii ale mass-media (televiziuni,presă, radio), care au și programe educative prin care se deschide posibilitatea de informare a comunităţii cu privire la calitatea serviciilor oferite de către Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca”-Piatra-Neamţ.

La nivelul școlii, toţi copiii au acces la folosirea calculatorului, iar în fiecare club de timp liber există calculator și televizor.

 1. Contextul legislativ

La momentul actual învăţământul special și special integrat dispune de o legislaţie specifică clară și amplă, legislaţie care reglementează activitatea acestui tip de învăţământ în cele mai mici detalii:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011
 • Regulamentul de organizare și funcţionare a învăţământului special și special integrat nr. 5.573/2011
 • Regulamentul privind organizarea și funcţionarea centrelor judeţene de asistenţă educaţională nr. 5.555 / 2011
 • Ordin privind metodologia – cadru privind școlarizarea la domiciliu nr. 5.575/2011
 • Ordin privind metodologia de organizare a serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă nr. 5.574/2011
 • Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor și tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale nr. 6.552/2011

Analiza SWOT

                        Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, am apelat la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern, cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:

a ) Resurse umane

Puncte tari

 • personal didactic calificat în proporţie de 100%;
 • predomină cadrele didactice titulare cu gradul I şi II;
 • înregistrarea performanţelor în activitatea didactică;
 • experienţa şi disponibilitatea cadrelor didactice în lucrul cu elevii cu cerinţe educative speciale (indiferent de natura acestora);
 • implicarea preşcolarilor şi şcolarilor în activităţi cultural – artistice şi sportive (cercuri aplicative, formaţii artistice, ansambluri sportive);
 • relaţiile interpersonale existente (cadru didactic – elev, cadre didactice – părinţi, director – angajaţi, cadru didactic – alte categorii de personal etc.) favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;
 • există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice în cadrul comisiilor pe domenii şi a comisiilor metodice, precum şi o bună coordonare a acestora;

Puncte slabe

 • slabă motivare, datorită salarizării (în special a tinerilor absolvenţi);
 • conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice;
 • neadaptarea metodelor şi procedeelor la particularităţile individuale ale elevilor, de către unele cadre didactice;
 • neutilizarea mijloacelor de învăţământ şi a materialelor didactice (suport concret – intuitiv) în activitatea cu elevul cu cerinţe educative speciale;

Oportunităţi

 • numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună;
 • diversitatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de Casa Corpului Didactic, ONG-uri, universităţi;
 • posibilităţi de stimulare, motivare a cadrelor didactice (gradaţia de merit, evidenţierea în cadrul colectivului, evidenţierea în cadrul Consiliului Profesoral etc.)

            Ameninţări

 • scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (perfecţionarea, desfăşurarea activităţilor extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor, realizarea programelor de intervenţie personalizată etc.)
 • neimplicarea familiei în viaţa şcolii (în permanenţă scade interesul familiei pentru şcoală, acolo unde familia există), dar şi interesul elevilor pentru actul educaţional;
 • imposibilitatea orientării elevilor cu grave tulburări comportamentale (acte antisociale) către instituţii specializate (şcoli de reeducare), datorită legislaţiei în vigoare.
 1. b) Resurse materiale şi financiare

Puncte tari

 • starea bună a spaţiilor şcolare în care ne desfăşurăm activitatea;
 • menţinerea şi dezvoltarea bazei materiale prin reparaţii curente şi reparaţii capitale (internatul şcolii);
 • existenţa cabinetelor logopedice, a cabinetului psihologic, a cabinetului de informare şi documentare;
 • existenţa atelierelor de preprofesionalizare (sculptură, cusături);
 • existenţa bibliotecii cu sala de lectură şi sală de calculatoare;
 • existenţa cluburilor pentru timp liber în care elevii desfăşoară diferite activităţi extracurriculare sâmbăta, duminica şi după orele de curs, împreună cu instructorii de educaţie;

Puncte slabe

 • materialul didactic este insuficient şi depăşit;
 • lipsa manualelor pentru şcolile speciale;
 • spaţiu insuficient pentru sala de sport;
 • lipsa dotărilor pentru cabinetul de kinetoterapie;
 • fonduri insuficiente pentru echipamente şi materiale didactice;

Oportunităţi

 • descentralizarea şi autonomia instituţională;
 • parteneriatele realizate cu comunitatea locală ( instituţii de cultură, ONG-uri, Asociaţii (Special Olympics România, Reninco, Univers Plus, Luceafărul);
 • posibilitatea antrenării elevilor în activităţi de amenajare a spaţiilor verzi din incinta şcolii (plantare de arbuşti ornamentali şi de flori) şi a spaţiilor din şcoală, cu obiecte confecţionate de ei (tablouri, vitralii).

 Ameninţări

 • administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare existente (datorită nedistribuirii pe articole bugetare conform necesităţilor)
 • deteriorarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate, alocate pentru reparaţii curente;
 • lipsa conştiinţei morale a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare.
 1. c) Relaţiile cu comunitatea

Puncte tari

 • existenţa planurilor de activitate în parteneriat cu factorii educativi ai comunităţii locale;
 • promovarea în şcoală a programelor educaţionale ale partenerilor locali;
 • dezvoltarea relaţiei profesori – elevi – părinţi se realizează şi prin intermediul activităţilor cultural – artistice (serbări şcolare), la care participă şi părinţii, asistenţii maternali, personalul din centrele de plasament;
 • contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare: excursii, vizite la societăţi comerciale, muzee, vizionări de spectacole, introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor;
 • realizarea de sponsorizări de către diferite societăţi comerciale (S.C. Grand Hotel Ceahlău, S.C. Kober, S.C. Mecanica Ceahlău, S.C. Rifil Săvineşti etc).

 Puncte slabe

 • slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri;
 • slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolii;

Oportunităţi

 • disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria Piatra- Neamţ, Direcţia Judeţeană pentru Sport, Direcţia de Sănătate Publică, Biblioteca Judeţeană, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, OnG-uri etc);
 • desfăşurarea de activităţi comune părinţi – profesori – elevi;
 • interesul altor unităţi şcolare pentru a desfăşura activităţi în parteneriat;

Ameninţări

 • organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar la inversarea efectelor scontate;
 • nivelul de educaţie al părinţilor existenţi poate duce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolii;
 • instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere
 • slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile partenere.

VIZIUNEA ŞCOLII

VIZIUNEA:

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Al. Roşca” îşi propune să devină unitate resursă pentru integrarea, evaluarea şi sprijinul tuturor persoanelor cu diferite nevoi / dificultăţi.

 • O şcoală atractivă şi deschisă tuturor membrilor comunităţii.
 • O instituţie care să aibă ca scop dezvoltarea prin educaţie a comunităţii.
 • O unitate incluzivă – deschisă, prietenoasă, tolerantă şi democratică, comprehensivă, fără discriminări şi fără excludere, şcoala unde toţi elevii sunt valorizaţi şi integraţi.
 • O şcoală deschisă către comunitate.
 • Un observator al nevoilor educaţionale ale  comunităţii.
 • Un furnizor de servicii educaţionale către comunitate.

DEVIZA:

„Centrul nostru oferă şanse egale tuturor, posibilităţi reale de dezvoltare, afirmare, bucuria de a descoperi noul şi puterea de a spera că ne vom găsi drumul în viaţă” .

2.SLOGAN:

„ÎMPREUNĂ (ELEVI, PĂRINŢI, TERAPEUŢI) SUNTEM MAI PUTERNICI!

1.MISIUNEA ŞCOLII:

Misiunea este de a dezvolta şcoala incluzivă, de a facilita accesul la educaţie şi afirmare oricărui copil, de a dezvolta personalitatea acestuia, talentele şi abilităţile mentale şi fizice la un potenţial maxim.

Misiunea centrului este de a oferi un mediu stabil pentru toţi copiii, de a fi deschisă pentru toţi elevii, spre a oferi şanse egale de dezvoltare personală, socială şi profesională a acestora.

De asemeni, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Al. Roşca” oferă elevilor cu cerinţe educative speciale un mediu în care să reuşească şi în care să dobândească competenţe sociale şi capacităţi de a relaţiona cu ceilalţi.

Centrul asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi non-discriminarea faţă de copii cu dificultăţi de învăţare.

                                          ŢINTE STRATEGICE

În urma analizei de nevoi s-au identificat următoarele ţinte strategice:

Ţinta nr. 1:

            Formarea cadrelor didactice din unitatea şcolară pentru utilizarea de strategii didactice adaptate tipurilor şi gradelor de deficienţă ale elevilor.

Ţinta nr. 2:

            Dotarea cu mobilier adecvat persoanelor cu dizabilităţi.

Ţinta nr. 3

         Combaterea tulburărilor de comportament şi a absenteismului în rândul elevilor.

Ţinta nr. 4

            Promovarea activităţilor şi serviciilor oferite de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca”- Piatra-Neamţ la nivelul comunităţii regionale.

PLAN OPERAŢIONAL DE ACTIVITĂŢI

Ţinta nr. 1:

            Formarea cadrelor didactice din unitatea şcolară pentru utilizarea de strategii didactice adaptate tipurilor şi gradelor de deficienţă ale elevilor.

Obiective Activităţi Resurse Responsa

biliTerm

enIndicatoriUmaneFinancia

reMateriale1.Participarea la cursuri de formare a cadrelor didactice în procent de 60%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Înscrierea la cursuri specifice educaţiei incluzive a 24 de cadre didactice.

 

 

 

 

Responsabilul cu perfecţionarea

Cadrele didactice înscrise la cursuri

 

 

Fonduri proprii (8000 Ron)

 

 

 

 

 

Materiale didactice necesare aplicării metodelor de învăţare specifice: laptop, video-proiector, flipchart, cd-uriResponsabilul cu perfecţionarea: Magda Cornelia Amarinei

CA

Director

Contabil

 

Mai 2016Certificarea competenţelor obţinute în urma participării la cursuri a 20 de cadre didactice2.Diseminarea informaţiilor obţinute la curs la nivelul unităţii şcolare2.1.Dezbateri în cadrul comisiilor metodice privind aplicarea strategiilor didactice în activităţile din şcoală.

2.1.Postarea pe site-ul şcolii a unui ghid de bune practici privind educaţia elevilor cu CESResponsabilii comisiilor metodice

Cadrele didactice formate

 

Administratorul Site-ului şcolii: Prof. Alina Muraru-

 

 

 

 

 

 

laptop, video-proiector, flipchart, cd-uri

Conexiune internetResponsabilii comisiilor metodice

Cadrele didactice formate

 

 

Administratorul Site-ului şcolii: Prof. Alina MuraruIunie 2016Procesele verbale de la comisiile metodice

 

Ghid de bune practici postat pe site-ul şcolii

 

Ţinta nr. 2

Dotarea cu mobilier adecvat persoanelor cu dizabilităţi.

Obiective Activităţi Resurse Responsabili Termen Indicatori
Umane Financiare Materiale
1.Achiziţionarea de mobilier conform standardelor în vigoare privind persoanele cu dizabilităţi.

 

 

 

1.1Derularea, finalizarea lucrărilor din garanție din cadrul proiectului: ”Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca”-Piatra-Neamţ  realizat de CJ Neamţ cu fonduri europene.Echipa de proiect a CJ Neamţ

CA al CSEI „Alexandru Roşca”-Piatra-NeamţConform proiectuluiConform proiectuluiCJ Neamţ

CA al CSEI „Alexandru Roşca”-Piatra-Neamţ

Administrator financiar de patrimoniu2016- 2017Existenţa a 15 săli de clasă, 2 grupe de gradiniţă şi a 6 cabinete de terapii specifice mobilate conform standardelor

Ţinta nr. 3

            Combaterea tulburărilor de comportament şi a absenteismului în rândul elevilor.

Obiective Activităţi Resurse Responsabili Termen Indicatori
Umane Financiare Materiale
1.Informarea elevilor privind obligaţia respectării ROI

 

 

 

 

 

 

 

2.Consilierea părinţilor cu privire la cauzele tulburărilor de comportament şi consecinţele negative ale absenteismului şcolar

 

3.Consiliere, terapie individuală şi de grup cu elevii cu tulburări de comportament şi cu cei care absentează nemotivat.

 

 

 

 

 

4.Intervenţia imediată în gestionarea situaţiilor de violenţă care apar.1.1Prelucrarea ROI în cadrul orelor de dirigenţie

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Realizarea de lectorate cu părinţii pe tema tulburărilor de comportament şi a absenteismului

 

 

 

 

 

3.1.Evaluarea elevilor cu tulburări de comportament şi a celor care absentează.

3.2.Elaborarea programelor terapeutice

3.3.Desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi degrup.

 

4.1.Discutarea cazurilor în cadrul comisiei pentru combaterea violenţei.

4.2.Identificarea soluţiilor pentru remedierea situaţiilor problematice

4.3.Monitorizarea cazurilorProfesorii diriginţi

Elevii şcolii

Consilier educativ

Psiholog şcolar

Asistent social

Părinţi

 

Profesorii diriginţi

Consilier educativ

Psiholog şcolar

Asistent social

 

 

Elevi

Psiholog şcolar

 

 

 

Membrii comisiei pentru combaterea violenţei în mediul şcolar

Elevi500 Ron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 Ron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 Ron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Extrase imprimate din ROI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laptop, video-proiector, flipchart, pliante de informare

 

 

 

Teste de evaluare, fişe de monitorizare

laptop, video-proiector

 

 

 

 

 

Flip- chartProfesorii diriginţi

Consilier educativ

Psiholog şcolar

Asistent social

 

 

 

 

 

 

Profesorii diriginţi

Consilier educativ

Psiholog şcolar

Asistent social

 

 

 

Psiholog şcolar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei pentru combaterea violenţei în mediul şcolarSem I, an şcolar 2016 – 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An şcolar 2016- 2017

 

 

 

 

 

 

 

An Şcolar 2016- 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anşcolar 2016- 2017

Existenţa la nivelul fiecărei clase a extraselor

Procese verbale de luare la cunoştinţă de către elevi a prevederilor ROI

 

Participarea unui procent de 60% din părinţi la lectoratele propuse.

 

 

 

Reducerea cazurilor de agresivitate sau abateri disciplinare în procent de 30%

Reducerea numărului de absenţe în procent de 50%

 

Reducerea cu un procent de 30% a numărului de avertismente date de comisie

Ţinta nr. 4

            Promovarea activităţilor şi serviciilor oferite de ”Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca”-Piatra-Neamţ la nivelul comunităţii regionale.

Obiective Activităţi Resurse Responsabili Termen Indicatori
Umane Financiare Materiale
1.Mediatizarea ofertei de servicii educaţionale a CSEI „Alexandru Roşca”-Piatra-Neamţ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Derularea de parteneriate educaţionale la nivelul comunităţii regionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1     Realizarea ofertei de servicii educaţionale a CSEI „Alexandru Roşca”-Piatra-Neamţ

1.2     Întocmirea de pliante privind oferta şcolii

1.3     Postarea pe site-ul şcolii a unui ghid de bune practici (activităţi demonstrative realizate cu elevii cu CES, imagini şi filmuleţe privind dotările unităţii)

2.1.Încheierea contractelor de parteneriat cu instituţii din regiune.

2.2.Realizarea de activităţilor conform graficelor din contractele de parteneriatDirector

Consilier educativ

Părinţi care au copii cu CES

Autoriţăţile locale

 

 

Consilier educativ

Director

Instructori de educaţie

Elevi1000 Ron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 RonPliante

laptop, video-proiector, cd-uri

Conexiune internet

Cameră video

 

 

 

Costume de spectacol pentru elevi

Cd-uri

CD-playerDirector

Consilier educativ

Asistent Social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier educativ

Director

Instructori de educaţie

An Şcolar 2016- 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Şcolar 2016- 2017

Difuzarea unui nr. de 150 de pliante la nivelul comunităţii regionale

Vizualizarea ghidului de bune practici de pa site-ul şcolii de către un nr. de 500 utilizatori

Existenţa unui nr. de 5 contracte de parteneriat încheiate pe parcursul unui an şcolar

OPŢIUNI STRATEGICE:

 1. Dezvoltarea curriculară:
 • Conţinuturi curriculare potrivite gradului de deficienţă, particularităţilor individuale şi nivelului de dezvoltare a elevului.
 • Planuri de intervenţie individualizată şi personalizată care presupun program curricular adaptat şi intervenţie de suport, caracteristică.
 • Programe din curriculum la decizia centrului pentru opţionale ca: Dans şi mişcare, Casa mea, În lumea poveștilor etc. atât pentru elevii claselor primare, cât şi pentru elevii din clasele gimnaziale.
 • Cursuri de perfecţionare pentru învăţătorii / profesorii de sprijin, informare, documentare şi asistenţă în formarea cadrelor didactice din învăţământul de masă care şcolarizează elevii cu cerinţe educative speciale.
 • Organizarea unor simpozioane ştiinţifice pe tema recuperării şi integrării copiilor cu cerinţe educative speciale.

             2.Dezvoltarea resurselor umane:

 • Încadrarea cu personal didactic calificat şi abilitat pentru educarea copiilor cu C.E.S.
 • Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare privind strategiile şi practicile didactice moderne, precum şi strategiile şi practicile incluzive.
 • Elaborarea în cadrul activităţilor metodice a unor materiale de uz intern (auxiliare didactice).
 • Cursuri de perfecţionare pentru învăţătorii / profesorii de sprijin, informare, documentare şi asistenţă în formarea cadrelor didactice din învăţământul de masă care şcolarizează elevii cu cerinţe educative speciale.
 • Organizarea unor simpozioane ştiinţifice pe tema recuperării şi integrării copiilor cu cerinţe educative speciale.
 • Proiecte educaţionale cu alte şcoli.
 1. Dezvoltarea resurselor materiale şi financiare
 • Dezvoltarea bazei didactico – materiale a şcolii prin folosirea eficientă a fondurilor primite.
 • Reabilitarea, modernizarea şi întreţinerea clădirilor şi terenurilor destinate curţii şi activităţilor recreative şi de timp liber
 1. Dezvoltarea relaţiilor comunitare:
 • Întărirea colaborării cu celelalte şcoli din oraş şi din mediul rural, în vederea identificării copiilor cu C.E.S. şi stabilirii posibilităţilor de şcolarizare a acestora.
 • Colaborarea cu familiile elevilor pentru a deveni parteneri reali ai şcolii în activitatea educaţional – recuperatorie.
 • Organizarea unor acţiuni comune cu elevii din şcolile de masă.
 • Organizarea unor activităţi educative în colaborare cu Poliţia, Jandarmeria, cadre medicale etc.
 • Consilii tematice, mese rotunde, dezbateri, lectorate, organizate împreună cu cadrele didactice din învăţământul de masă.
 • Consilierea şi formarea cadrelor didactice din şcolile de masă în ceea ce priveşte problematica copilului cu dificultăţi în învăţare.
 • Parteneriate cu alte şcoli şi instituţii.

ACŢIUNI CUPRINSE ÎN PLANURI / PROGRAME:

 1. Dezvoltarea sistemică:

 

 • Diagnoză/dezvoltare/politici de incluziune în educaţie.
 • Evaluare internă.
 • Monitorizarea activităţii specifice.
 • Corectarea abandonului.
 • Asistarea copiilor cu nevoi speciale.
 • Realizarea unui mediu şcolar incluziv.
 1. Servicii:

 

 • Oferta formării continue pentru cadrele didactice.
 • Consultanţă.
 • Educaţie incluzivă, adaptată.
 • Diagnostic / evaluarea continuă a copiilor cu C.E.S.
 • Terapie.
 • Organizare de cursuri de formare continuă.
 • Resurse de documentare.
 • Biblioteca C.Ş.E.I.
 • Consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională pentru elevii cu cerinţe speciale şi părinţii acestora.
 • Asistarea copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă.
 • Campanii de informare.
 1. Relaţii inter-instituţionale şi comunitare:

 

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
 • Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Științifice
 • Centrul Judeţean de Resurse si de Asistenta Psihopedagogică
 • Casa Corpului Didactic Neamț
 • Cabinetele de asistenta psihopedagogică
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamț
 • Universitatea ,,Al.I. Cuza”, Iaşi
 • Consiliul Judeţean Neamţ
 • Primăria Piatra – Neamţ
 • ONG-uri: Univers Plus, Luceafărul
 • Celelalte şcoli din comunitate.

PARTENERI:

PARTENERI OFERIM AŞTEPTĂM
Părinţii - pregătirea de bază

a elevilor

– formarea părinţilor şi elevilor

– activităţi extraşcolare

în parteneriat

– şanse egale pentru toţi copiii- implicare în viaţa şcolii

– colaborare eficientă pentru formarea pentru viaţă a propriilor copiiI.S.J- transpunerea în practică a strategiei educaţionale

– respectarea legislaţiei şcolare

– dezvoltarea şcolii pentru toţi- sprijin informaţional

– monitorizare

– evaluareC.C.D.- cadre didactice pentru formare- educaţie incluzivă

cu metode şi mijloace specificeAutoritatea judeţeană- gestionarea corectă a fondurilor alocate- sprijin financiarBiserica- educaţie moral-religioasă

– organizarea unor acţiuni de cunoaştere a valorilor moral-creştine- asistenţă,

colaborarePoliţia

 

 

 

 

 

 

 

 - programe de diminuare a abandonului şcolar

– teme de circulaţie rutieră- sprijin în diminuarea abandonului

– dezbateri în cadrul

orelor de dirigenţie cu

teme de prevenireSpitalul

 

 

 

 

 - cabinet medical

– ore de ed. pentru sănătate- asistenţă,

participare la formarea părinţilor şi elevilor cu acţiuni concrete despre igienăAgenţi economici

 

 

 - gestionarea corectă a fondurilor din sponsorizări şi donaţii

- sprijin material şi financiar pentru susţinerea diferitelor activităţi cultural-artistice şi sportiveONG- Asociaţia “Luceafărul”,”Noi de asemenea”- logistică şi colaborare- soluţii concrete pentru realizarea unor acţiuni de parteneriat

 

 ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN C.Ş.E.I. / REZULTATE AŞTEPTATE:

Activităţile desfăşurate în Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă “Alexandru Roşca” vor fi diferenţiate, în funcţie de utilizatori, astfel:

Elevi:

 • Documentare şi informare prin consultarea resurselor din C.Ş.E.I.
 • Informare şi / sau participare la activităţi de orientare şcolară.
 • Participarea la activităţi de recuperare şi reintegrare graduală în sistemul de învăţământ în situaţii de risc sau abandon şcolar.
 • Vizionarea de casete video, emisiuni TV, etc.
 • Audierea unor secvenţe sonore pe diferite suporturi.
 • Lecturarea unor cărţi.
 • Împrumutul unor cărţi, reviste etc.
 • Organizarea şi derularea unor activităţi cu caracter cultural şi civic în vederea educării pentru respectarea normelor formale şi informale ale vieţii şcolare şi sociale, formării spiritului civic şi a spiritului de responsabilitate faţă de semeni, faţă de mediul înconjurător.
 • Participarea la proiecte şi parteneriate iniţiate şi derulate în cadrul colaborării C.Ş.E.I. cu parteneri externi.

Părinţi:

 • Implicarea părinţilor în educaţia copiilor atât în calitate de modele de urmat, cât şi în calitate de parteneri ai demersului educativ.
 • Împărtăşirea experienţelor acestora, ceea ce înseamnă o influenţă substanţială în dezvoltarea personală şi profesională a copiilor .
 • Consilierea părinţilor în a-şi însuşi unele abilităţi şi tehnici speciale de educaţie a copilului deficient.
 • Împărtăşirea experienţelor acumulate în relaţia cu copilul lor şi inventarierea nevoilor educative sau de altă natură.

MECANISME DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂŢII

Acestea sunt asigurate de către comisiile de lucru pe domenii de activitate ce există la nivelul unităţii:

 • Comisia de întocmire a orarului și graficului de serviciu.
 • Comisia pentru activităţi extraşcolare.
 • Comisia de consiliere şi orientare şcolară.
 • Comisia de control a notării şi frecvenţei.
 • Comisia de control a documentelor şcolare.
 • Comisia pentru curriculum
 • Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii învăţământului.
 • Comisia P.M., P.S.I. şi Protecţie civilă.
 • Comisia de perfecţionare.
 • Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
 • Comisiile metodice: comisia profesorilor de psihopedagogie şi educatorilor de la clasele I-IV, comisia profesorilor de psihopedagogie şi educatorilor de la clasele I-VIII, comisia diriginţilor de la clasele I-VIII, comisia de terapie complexă, comisia logopezilor, comisia instructorilor de educaţie;

Toate aceste comisii prezintă rapoarte de evaluare a activităţii, semestrial şi propun măsuri şi metode de eficientizare a activităţii acolo unde se impune.

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii are stabiliţi ca indicatori de performanţă următoarele:

 1. Înscriere:
 • Prezentarea de informaţii despre programele şcolare şi specificul şcolii.
 • Posibilitatea de înscriere conform nevoilor elevului.
 • Evaluarea iniţială.
 1. Servicii complementare:
 • Drepturile şi responsabilităţile elevului.
 • Accesul elevilor la diferite servicii din şcoală.
 • Perioade pentru reevaluarea nevoilor şi urmărirea progresului.
 • Informaţii, orientarea şi consilierea şcolară şi profesională.
 1. Desfăşurarea procesului de predare – învăţare – recuperare – dezvoltare.
 • Relaţii de lucru eficiente cu ceilalţi profesori, elevi, alţi membri ai personalului, cu personalul de conducere.
 • Activităţi didactice conform nivelului de dezvoltare psihică al elevului.
 • Activitatea de recuperare-dezvoltare se regăseşte în programe şi planificări, P.I.P.-uri şi materiale de învăţare.
 • Gama variată de strategii de predare – recuperare – dezvoltare.
 • Gama variată de resurse materiale şi metodologice.
 • Comunicare eficientă, în funcţie de nevoile elevilor.
 • Planificarea şi structurarea activităţii educative.
 • Evaluarea formativă.
 • Cunoaşterea particularităţilor psihice, fizice, aptitudinale, sociale ale elevilor.
 • Programele de învăţare se supun unui proces sistematic de păstrare a înregistrărilor.

Valori promovate de Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă:

 • Credem în manifestarea unui comportament faţă de părinţi, elevi, colegi, caracterizat prin respect faţă de diferenţele specifice, înţelegere şi comunicare efectivă, colaborare şi empatie.
 • Credem în respectarea drepturilor fiecărui copil în asigurarea dezvoltării potenţialului său maxim, în descoperirea talentului său.
 • Credem în diferenţierea instruirii pentru a ţine cont de diferenţele între stilurile de învăţare, deprinderea de noi tehnici de învăţare, promovarea adaptării curriculumului, folosirea în instruire a metodelor activ – participative, în spiritul cultivării învăţării pe parcursul întregii vieţi.
 • Credem în beneficiile unei relaţii şcoală – comunitate bazată pe împărţirea partenerială a responsabilităţilor ce derivă din rolul educaţiei în dezvoltarea durabilă a comunităţii.
 • Credem în succesul determinat de practici de lucru bazate pe cooperare, spirit de echipă, folosind metoda coordonării prin obiective.
 • Credem că un sistem de învăţământ eficient anticipează, planifică şi reacţionează la schimbările care apar într-o societate în evoluţie.
 • Credem în efectele pozitive ale unui mediu de învăţare atractiv, activ şi sigur.
 • Credem că oferirea unor servicii educaţionale de calitate depinde de calitatea actului de predare.
 • Credem că valorizarea diversităţii etnice, lingvistice şi culturale îmbogăţeşte experienţele de învăţare oferite de şcoală.

Întocmit,

                                                                       Prof.Bălțătescu Irina